Menu

Regulamin

REGULAMIN STADIONU PRZY UL. SPORTOWEJ
 
I. PRZEPISY OGÓLNE
1. Administratorem stadionu jest Gmina Miejska Ciechocinek - Ośrodek Sportu i Rekreacji w Ciechocinku, zwany dalej OSiR.
 
II. PRZEPISY PORZĄDKOWE
1. Stadion jest miejscem, na którym organizowane są mecze piłki nożnej oraz inne imprezy sportowe i kulturalne.
2. Za organizację imprezy i jej przeprowadzenie odpowiada organizator.
3. Wszystkie imprezy, w tym mecze piłki nożnej odbywają się zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa polskiego oraz przepisami właściwych dla charakteru imprezy, organizacji i związków, w tym związków sportowych.
4. Działalność handlowa, gastronomiczna, usługowa, artystyczna, a także transmisje, nagrania radiowe i telewizyjne, filmowanie i wykonywanie zdjęć na obiekcie może odbywać się tylko i wyłącznie za zgodą administratora.
 
III. ZASADY WSTĘPU NA STADION
1. Na stadionie mogą przebywać oraz korzystać z urządzeń stadionowych tylko osoby uprawnione przez administratora lub organizatora imprezy masowej.
2. Zajęcia na stadionie odbywają się zgodnie z harmonogramem.
3. Przebywanie na stadionie poza godzinami jego otwarcia bądź bez zgody i wiedzy administratora jest zabronione.
4. Służba porządkowa ma prawo zażądać okazania dowodu tożsamości.
5. Organizator imprezy masowej odpowiada za niewpuszczanie na teren stadionu lub wydalenie z terenu stadionu osoby, w stosunku do której obowiązuje zakaz wstępu na podstawie odrębnych przepisów.
 
IV. ZASADY ZACHOWANIA SIĘ NA STADIONIE
1. Wszystkie osoby przebywające na stadionie zobowiązane są do:
a) zachowania się zgodnie z obowiązującymi przepisami, a także z zasadami dotyczącymi zachowania bezpieczeństwa, 
b) korzystania z urządzeń znajdujących się na stadionie zgodnie z ich przeznaczeniem,
c) nieprzebywania w miejscach do tego nieprzeznaczonych,
d) nieumieszczania napisów na budowlach, urządzeniach lub drogach, ich malowania i oklejania,
e) powiadomienia właściwych służb na stadionie w przypadku ujawnienia zagrożeń dla bezpieczeństwa i porządku publicznego,
f) zgłaszania wszelkich wypadków oraz szkód pracownikom OSiR.
2. Na terenie stadionu zabrania się:
a) zachowania w sposób zagrażający bezpieczeństwu,
b) rzucania wszelkimi przedmiotami,
c) śmiecenia oraz niszczenia mienia stanowiącego wyposażenie stadionu,
d) zachowania sprzecznego z przyjętymi zasadami zachowania w miejscach publicznych,
e) wnoszenia broni wszelkiego rodzaju,
f) wnoszenia petard, materiałów łatwopalnych, pirotechnicznych, szklanych opakowań oraz innych przedmiotów niebezpiecznych,
g) niszczenia urządzeń sportowych i płyty boiska, 
h) wchodzenia i przechodzenia przez płoty, budowle i urządzenia nieprzeznaczone do powszechnego użytku, 
i) palenia tytoniu, spożywania alkoholu, 
j) przebywania osób, których stan wskazuje na spożycie alkoholu lub środków odurzających, 
k) zaśmiecania i rzucania wszelkich przedmiotów na płytę boiska,
l) zakłócania porządku i używania wulgarnych słów,
ł) wprowadzania zwierząt, 
m) wchodzenia na obszary, które nie są przeznaczone dla widzów,
n) zaśmiecania terenu stadionu.
3. Wszystkie drogi ewakuacyjne muszą być utrzymane w stanie wolnym.
4. W razie zagrożenia należy bezzwłocznie kierować się w stronę wyjść ewakuacyjnych.
5. Szczegółowe zasady zachowania się osób na stadionie podczas trwania imprez masowych określają organizatorzy tych imprez w regulaminach imprez.
 
V. MIEJSCA NIEUDOSTĘPNIONE NA STADIONIE
1. Zabrania się wchodzenia na obszary, które nie są dopuszczalne dla widzów (pomieszczenia służbowe), wchodzenia lub przechodzenia przez budowle i urządzenia nieprzeznaczone do powszechnego użytku, tj. płoty, mury, ogrodzenia boiska, maszty oświetleniowe, drzewa.
2. Pozostałe miejsca niedostępne dla widzów określają organizatorzy imprez masowych w regulaminie imprez.
 
VI. INNE PRZEPISY
1. Organizator imprezy ponosi odpowiedzialność za zapewnienie bezpieczeństwa osób uczestniczących w imprezie oraz widzów na stadionie na podstawie odrębnych przepisów.
2. Wejście i korzystanie ze stadionu jest jednoznaczne z akceptacją zapisów niniejszego regulaminu.

 

 

 

Najbliższe imprezy

Kalendarz wydarzeń

czerwiec 2024
pnwtśrczptsond
272829303112
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930

Ostatnie imprezy

Nasi przyjaciele