Menu

Regulamin

REGULAMIN KORZYSTANIA Z BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO  PRZY UL. LIPNOWSKIEJ 11C
 

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Administratorem boiska jest Gmina Miejska Ciechocinek - Ośrodek Sportu i Rekreacji w Ciechocinku, zwany dalej OSiR.
2. Korzystanie z boiska jest dozwolone wyłącznie w godzinach otwarcia hali sportowej na następujących zasadach:
a) w trakcie roku szkolnego od poniedziałku do piątku od 8.00 do 16.00 boisko nieodpłatnie udostępnione jest przede wszystkim na realizację zadań dydaktycznych w zakresie wychowania fizycznego dla młodzieży
uczącej się w Publicznym Gimnazjum im. Polskich Olimpijczyków oraz innych placówek oświatowych na terenie Gminy Miejskiej Ciechocinek;
b) w pozostałych godzinach obiekt udostępniony jest osobom fizycznym i grupom zorganizowanym;
c) sobota-niedziela: zgodnie z harmonogramem pracy hali sportowej;
d) w okresie ferii zimowych i letnich obowiązuje odrębny harmonogram korzystania z boisk.
3. Boisko służy wyłącznie do korzystania zgodnie z jego przeznaczeniem.
4. Korzystanie z boiska następuje zgodnie z harmonogramem ustalonym przez administratora.
5. Administrator w uzasadnionych przypadkach może zmienić harmonogram korzystania z boisk.
6. Wysokość opłat za korzystanie z boiska określa cennik.
7. W przypadku gdy boisko jest czynne, a użytkownik nie skorzystał z niego i nie odwołał rezerwacji przynajmniej 1 dzień przed planowanym dniem korzystania z boiska, użytkownik powinien wnieść ustaloną opłatę.

 

II. ZASADY KORZYSTANIA Z BOISKA
1. Pierwszeństwo korzystania z boiska mają grupy sportowe OSiR oraz
użytkownicy, którzy dokonali rezerwacji terminowej.
2. Rezerwacji boiska można dokonywać bezpośrednio u pracowników OSiR.
3. Zastrzega się prawo do odwołania zajęć ze względu na złe warunki
atmosferyczne, techniczne lub inne.
4. Użytkownik boiska pobiera sprzęt sportowy od pracownika OSiR, za który odpowiada w trakcie korzystania. Po zakończonych zajęciach zwraca sprzęt sportowy pracownikowi OSiR.
5. Na boisku obowiązuje strój sportowy.
6. Osoby przebywające na boisku mogą korzystać z pomieszczeń socjalnych hali sportowej.
7. Za wartościowe przedmioty pozostawione w szatniach i innych
pomieszczeniach obiektu OSiR nie ponosi odpowiedzialności.
8. Na boisku obowiązuje zachowanie porządku i czystości.
9. W celu zapewnienia bezpieczeństwa użytkownikom i korzystania z boiska zgodnie z jego przeznaczeniem zabrania się:
a) korzystania z boiska bez zgody pracowników OSiR,
b) wprowadzania i użytkowania sprzętu nieprzeznaczonego do korzystania na boisku,
c) wnoszenia petard, materiałów łatwopalnych, szklanych opakowań oraz innych przedmiotów niebezpiecznych,
d) niszczenia urządzeń sportowych i płyty boiska,
e) używania obuwia piłkarskiego z korkami metalowymi, plastikowymi,
f) wchodzenia na ogrodzenie i urządzenia sportowe,
g) palenia tytoniu, spożywania alkoholu,
h) przebywania osób, których stan wskazuje na spożycie alkoholu lub środków odurzających,
i) zaśmiecania i rzucania wszelkich przedmiotów na płytę boiska,
j) przeszkadzania w zajęciach lub grze,
k) zakłócania porządku i używania wulgarnych słów,
l) przebywania na terenie obiektu osobom poniżej 15 roku życia po zmroku,
ł) wprowadzania zwierząt,
m) korzystania z boiska przez osoby z przeciwwskazaniami lekarskimi.
10. Za bezpieczeństwo osób biorących udział w zajęciach odpowiada
prowadzący zajęcia. Osoba odpowiedzialna za grupę jest zobowiązana
każdorazowo przed rozpoczęciem zajęć do sprawdzenia stanu technicznego używanych urządzeń oraz przyborów. W przypadku stwierdzenia niesprawności ww. sprzętu prowadzący zajęcia ma obowiązek zrezygnować z korzystania z niego podczas zajęć oraz powiadomić o zaistniałym fakcie pracownika OSiR.
11. Opiekunowie grup są zobowiązani do pouczenia swoich podopiecznych o zasadach korzystania z obiektu.
12. Użytkownicy obiektu powinni stosować się do poleceń pracowników OSiR.
13.W sytuacji niekorzystnych warunków atmosferycznych obsługa obiektu może zabronić korzystania z boiska.

 

III. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Wejście i korzystanie z boiska jest jednoznaczne z akceptacją zapisów niniejszego regulaminu.
2. Pracownicy OSiR mogą kontrolować wszystkie zajęcia, a w razie
stwierdzenia uchybień zakazać korzystania z boiska.
3. Każdorazowy przypadek naruszenia niniejszego regulaminu skutkuje
niezwłocznym usunięciem użytkownika z boiska.
4. Gmina Miejska Ciechocinek - Ośrodek Sportu i Rekreacji w Ciechocinku nie ponosi odpowiedzialności za wypadki powstałe w trakcie korzystania z boiska.
5.W całym obiekcie i jego pomieszczeniach obowiązuje przestrzeganie zasad bezpieczeństwa i przepisów przeciwpożarowych.

 

 

Najbliższe imprezy

Kalendarz wydarzeń

czerwiec 2023
pnwtśrczptsond
2930311234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293012

Ostatnie imprezy

Nasi przyjaciele