Menu

Regulaminy Kompleksu Wodnego Placu Zabaw

REGULAMIN KOMPLEKSU WODNEGO PLACU ZABAW W CIECHOCINKU

1. Administratorem Kompleksu Wodnego Placu Zabaw jest Gmina Miejska Ciechocinek – Ośrodek Sportu i Rekreacji w Ciechocinku, zwany dalej OSiR.

2. Kompleks Wodnego Placu Zabaw, zwany dalej „KWPZ” jest czynny codziennie w godzinach 10:00 – 18:00,przy sprzyjających warunkach pogodowych.

3. Administrator zastrzega sobie prawo do zamknięcia Obiektu ze względu na złe warunki atmosferyczne,konieczne prace techniczne lub z innych uzasadnionych powodów.

4. Każda osoba korzystająca z Kompleksu Wodnego Placu Zabaw ma obowiązek zapoznania się z Regulaminem oraz zaleceniami znajdującymi się na tablicach informacyjnych umieszczonych w bezpośrednim sąsiedztwie KWPZ oraz na jego urządzeniach i ich przestrzegania, a także wykonywania poleceń obsługi związanych z korzystaniem z KWPZ.

5. Wejście na teren KWPZ traktowane jest jako akceptacja warunków niniejszego regulaminu.

6. Dzieci do lat 10 mogą korzystać z KWPZ wyłącznie pod stałą opieką rodziców lub pełnoletnich opiekunów.

7. Rodzice lub opiekunowie dzieci są zobowiązani do nadzorowania dzieci podczas korzystania z KWPZ i jego atrakcji i przebywania w takim miejscu, z którego widzieliby podopiecznego i sami byli przez niego widziani.

8. Na terenie obiektu KWPZ może przebywać jednocześnie nie więcej niż 850 osób.

9. Strefy obiektu KWPZ i atrakcje wodne mogą być wyłączone czasowo z eksploatacji, a korzystanie z nich jest w tym czasie zabronione.

10. Wejście do niecki dozwolone jest wyłącznie przez brodzik. Zabronione jest wchodzenie i wychodzenie z niecki poprzez inne miejsca.

11. Osoby przebywające w niecce obowiązuje strój kąpielowy, dzieci noszące pieluchy powinny mieć założone specjalne pieluchy przeznaczone do kąpieli.

12. O wszelkich zdarzeniach zagrażających życiu i zdrowiu użytkowników oraz nieprawidłowej pracy urządzeń należy niezwłocznie powiadomić obsługę obiektu.

13. Korzystanie z atrakcji wodnych KWPZ odbywa się na własne ryzyko użytkowników. Osoby o niestabilnym stanie zdrowia powinny korzystać z atrakcji ze szczególną ostrożnością lub po konsultacji z lekarzem.

14. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki spowodowane nieprzestrzeganiem niniejszego regulaminu.

15. Obiekt KWPZ jest monitorowany, a utrwalony zapis jest rejestrowany na nośnikach elektronicznych oraz przechowywany przez administratora przez okres 7 dni. Administratorem zapisów jest Gmina Miejska Ciechocinek - Ośrodek Sportu i Rekreacji w Ciechocinku.

16. Przed korzystaniem z atrakcji na KWPZ korzystający muszą zdjąć biżuterię zwłaszcza zegarki, bransoletki,pierścionki kluczyki, obrączki, kolczyki lub inne ostre przedmioty.

17. Przed skorzystaniem z urządzeń należy obowiązkowo opłukać ciało pod natryskiem.

18. Na terenie Kompleksu Wodnego Placu Zabaw zabrania się:

1) wstępu osobom, których stan wskazuje na spożycie alkoholu, środków odurzających, itp.,

2) używania urządzeń niezgodnie z ich przeznaczeniem,

3) zachowania w sposób zagrażający bezpieczeństwu własnemu lub innych osób,

4) ingerowania w zachowanie drugiej osoby (popychania, szarpania, spychania, itp.),

5) wnoszenia przedmiotów ostrych i szklanych,

6) palenia papierosów, spożywania posiłków i napojów ma terenie niecek wodnych,

7) zaśmiecania terenu i pomieszczeń KWPZ oraz terenów do niego przyległych,

8) wprowadzania zwierząt i pojazdów,

9) zanieczyszczania wody,

10) korzystania z obiektu osobom z otwartymi ranami ciała, opatrunkami, a także chorym na choroby zakaźne lub choroby skóry, a także inne choroby, które mogą być niebezpieczne dla innych użytkowników,

11) wstępu osobom, które mają przeciwwskazania lekarskie do uprawiania aktywności w wodzie,

12) wspinania się na urządzenia,

13) biegania,

14) przemieszczania wyposażenia ruchomego bez zgody obsługi,

15) wchodzenia na elementy konstrukcyjne do tego nieprzeznaczone,

16) użytkowania KWPZ jego atrakcji w przypadku zamknięcia dostępu łańcuchem, liną lub w inny widoczny sposób.

19. Za rzeczy pozostawione na terenie obiektu administrator nie odpowiada.

20. Za szkody materialne powstałe wskutek nieprawidłowego korzystania z obiektu, wszelkiego rodzaju uszkodzenia i zniszczenia sprzętu lub urządzeń, odpowiedzialność ponoszą użytkownicy, a w przypadku osób niepełnoletnich ich rodzice lub opiekunowie.

21. Zasady korzystania ze zjeżdżalni są określone w odrębnym regulaminie.

22. Osoby naruszające porządek publiczny lub przepisy regulaminu mogą zostać poproszone przez obsługę o opuszczenie terenu Kompleksu Wodnego Placu Zabaw, w uzasadnionych przypadkach obsługa ma prawo zawiadomić Policję.

23. W sprawach nieobjętych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają obowiązujące przepisy prawa.

 

REGULAMIN ZJEŻDŻALNI KOMPLEKSU WODNEGO PLACU ZABAW

1. Zjeżdżalnie są częścią Kompleksu Wodnego Placu Zabaw zwanego dalej „KWPZ” i obowiązują na niej przepisy regulaminu ogólnego KWPZ oraz dodatkowo niniejszego regulaminu.

2. Każda osoba korzystająca ze zjeżdżalni ma obowiązek zapoznania się z jej regulaminem, tablicami

informacyjnymi oraz instrukcją użytkowania.

3. Z zastrzeżeniem ust.4 zjeżdżalnie dostępne są dla wszystkich użytkowników w wieku:

1) od 6. roku życia – zjeżdżalnia wodna „Multislide”,

2) od 10. roku życia - zjeżdżalnia wodna pontonowa oraz zjeżdżalnia wodna „Anaconda”.

4. Ze zjeżdżalni nie mogą korzystać:

1) osoby wrażliwe na przebywanie w zamkniętych pomieszczeniach lub cierpiących na lęk wysokości,

2) osoby z dysfunkcjami układu krążenia, układu oddechowego, układu kostnego, neurologicznymi

i gastrycznymi oraz szczególnie wrażliwych na nagłe przeciążenia,

5. Podczas wchodzenia na platformę zjeżdżalni należy zachować szczególną ostrożność, zabrania się biegania po schodach, przepychania, wymuszania miejsca w kolejce, itp.

6. Na schodach obowiązuje ruch prawostronny.

7. Na podeście startowym może przebywać tylko jedna osoba.

8. Na zjeżdżalni należy stosować się do informacji sygnalizacji świetlnej, znajdującej się nad wlotem do rury zjazdowej, której wskazania oznaczają:

1) kolor zielony – zjazd dozwolony, zezwolenie na wejście do rury zjazdowej,

2) kolor czerwony – zjazd zakazany, zakaz wchodzenia do rury zjazdowej.

9. Bezpośrednio przed zjazdem należy sprawdzić czy w rurze zjazdowej płynie woda. Zjazd na sucho jest wzbroniony.

10. Zabrania się powodowania sytuacji zagrażających własnemu bezpieczeństwu, bezpieczeństwu innych osób korzystających ze zjeżdżalni lub mogących spowodować nieszczęśliwy wypadek, a w szczególności:

1) użytkowania zjeżdżalni w przypadku braku funkcjonowania sygnalizacji świetlnej, zamknięcia dostępu łańcuchem, liną, szlabanem lub w inny widoczny sposób,

2) rozpoczynania ślizgu przy czerwonym świetle sygnalizacyjnym,

3) wpychania osób do wnętrza rury zjazdowej,

4) wykonywania ślizgu parami, w grupie oraz z małymi dziećmi, a w szczególności trzymanymi w ramionach na brzuchu,

5) wnoszenia do rynny jakichkolwiek przedmiotów oraz zjeżdżania z przedmiotami, mogącymi spowodować uszkodzenia ciała, a w szczególności: okularami, biżuterią (zegarkami, pierścionkami i obrączkami, bransoletkami, rzemykami, łańcuszkami, kolczykami, ozdobami we włosach) i sprzętem pływackim (deskami,rękawkami i okularkami pływackimi, itp.),

6) wskakiwania do rury zjeżdżalni z rozbiegu,

7) zatrzymywania się i stawania wewnątrz rury zjazdowej,

8) nieuzasadnionego hamowania podczas zjazdu,

9) wchodzenia na balustrady, poręcze, elementy konstrukcyjne,

10) wchodzenia do rury zjazdowej od strony elementu końcowego oraz wspinania się wewnątrz rury w kierunku punktu startu.

11. Zjazd odbywa się pojedynczo. Jedyną dozwoloną pozycją zjazdową jest pozycja leżąca na plecach

z wyprostowanymi nogami, skierowanymi w kierunku jazdy i rękoma ułożonymi wzdłuż ciała. Pozycję tą należy zachować przez cały czas zjazdu. Inne pozycje zjazdowe są zabronione.

12. Po wykonaniu zjazdu należy niezwłocznie opuścić nieckę hamującą w kierunku oznaczonym strzałkami.

13. Nadzór nad przestrzeganiem niniejszego regulaminu pełnią pracownicy obsługi. Wszystkie osoby

korzystające ze zjeżdżalni są zobowiązane stosować się do ich poleceń.

 

Instrukcja korzystania z Kompleksu Wodnego Placu Zabaw w Ciechocinku  w reżymie sanitarnym, na podstawie wytycznych Ministra Rozwoju i Głównego Inspektora Sanitarnego dla funkcjonowania basenów w trakcie epidemii SARS-CoV-2 w Polsce.

Obowiązuje od 15 sierpnia   2020 roku do odwołania. 

Instrukcja jest uzupełnieniem podstawowego regulaminu korzystania z  Kompleksu Wodnego Placu Zabaw, ma na celu zwiększenie bezpieczeństwa dla pracowników oraz klientów Kompleksu Wodnego Placu Zabaw, minimalizowanie ryzyka zakażenia pracowników oraz klientów i innych osób z zewnątrz, ograniczenie liczby kontaktów na terenie obiektu.

 1. Przed skorzystaniem z usługi każdy Klient zobowiązany jest do zapoznania się z instrukcją bezpiecznego korzystania z Kompleksu Wodnego Placu Zabaw.
 2. Każdy Klient, który źle się czuje, ma infekcje dróg oddechowych, obserwuje u siebie objawy COVID-19, powinien bezwzględnie zostać w domu.
 3.  Zachęca się Klientów z grup wysokiego ryzyka (osoby w wieku powyżej 60 roku życia lub cierpiące na choroby przewlekłe), o rozważenie decyzji korzystania z KWPZ w godzinach dopołudniowych albo o podjęciu decyzji zaniechania korzystania z obiektu do czasu ustania zagrożenia epidemicznego
 4.  Wchodząc na teren  Kompleksu Wodnego Placu Zabaw należy zdezynfekować ręce specjalnie do tego przygotowanym środkiem w punkcie znajdującym się przy wejściu do obiektu.
 5.  Dozowniki z płynem do dezynfekcji rąk są dostępne dla klientów w obszarze wejścia i wyjścia oraz w toaletach
 6.  Przy wejściu  może znajdować się jedna osoba, obowiązuje zachowanie odstępu 2 m oraz poruszanie się według wyznaczonych dróg komunikacji.
 7. Na terenie Kompleksu  Wodnego Placu Zabaw obowiązuje zachowanie odległości 2 m od 

       innych Użytkowników.

8.   Przed wejściem na Kompleks Wodnego Placu Zabaw  należy skorzystać z prysznica i starannie  umyć ciało.

9.   Na terenie Kompleksu Wodnego Placu Zabaw może przebywać jednorazowo do 450 osób, należy   

      stosować się   do ograniczeń i informacji dotyczących liczby osób korzystających z Kompleksu 

      Wodnego Placu  Zabaw   , pryszniców czy przebieralni, które w każdej przestrzeni są oznaczone.

 

10. Osoby nie stosujące się do niniejszej instrukcji, Regulaminu Kompleksu Wodnego Placu Zabaw  oraz  poleceń Pracowników obsługi oraz lekceważące zagrożenie będą wypraszane z obiektu Kompleksu Wodnego  Placu Zabaw.

 

 11. W sprawach nieokreślonych niniejszą instrukcją mają zastosowanie odpowiednie przepisy  

         Regulaminu Kompleksu Wodnego Placu Zabaw .

 

12. Każdy Klient zobowiązany jest do przestrzegania szczegółowych informacji (ikonografik)   

       znajdujących się w obiekcie, które są integralną częścią instrukcji. 

 

REGULAMIN PŁYWALNI LETNIEJ W CIECHOCINKU

Administratorem Kompleksu Wodnego Placu Zabaw jest Gmina Miejska Ciechocinek – Ośrodek Sportu i Rekreacji w Ciechocinku, zwany dalej OSiR.

 

1. Pływalnia letnia jest częścią Kompleksu Wodnego Placu Zabaw zwanego dalej „KWPZ” i obowiązują na niej przepisy regulaminu ogólnego KWPZ oraz dodatkowo niniejszego regulaminu.

2. Administrator zastrzega sobie prawo do zamknięcia Obiektu ze względu na złe warunki atmosferyczne, konieczne prace techniczne lub z innych uzasadnionych powodów.

3. Każda osoba korzystająca z pływalni letniej   ma obowiązek zapoznania się z Regulaminem oraz zaleceniami znajdującymi się na tablicach informacyjnych umieszczonych w bezpośrednim sąsiedztwie KWPZ oraz na jego urządzeniach i ich przestrzegania, a także wykonywania poleceń obsługi związanych z korzystaniem z KWPZ.

4. Wejście na teren pływalni  letniej traktowane jest jako akceptacja warunków niniejszego regulaminu.

5.Wstęp na pływalnię letnią   mają osoby, które zakupiły bilet wstępu przy wejściu na teren Kompleksu Wodnego Placu Zabaw.

6.Opłata za korzystanie ma charakter wstępu jednorazowego tzn. bez możliwości wyjścia i ponownego powrotu w ramach wcześniej dokonanej opłaty.

7.Kierownictwo obiektu może czasowo ograniczyć wstęp na pływalnię ze względu na przekroczenie maksymalnej ilości osób korzystających.

8.Na terenie pływalni użytkownicy  powinni zachowywać się w sposób nie zagrażający zdrowiu i życiu w odniesieniu do własnej osoby jak i innych użytkowników pływalni,

 a w szczególności:

 · stosować się do znaków informacyjnych oraz nakazu i zakazu umieszczonych na pływalni,

 · przestrzegać poleceń ratowników oraz pracowników pływalni, stosować się do sygnałów dźwiękowych oraz komunikatów,

 · oceniać swoje umiejętności oraz aktualny stan zdrowia adekwatnie do podejmowanego wysiłku fizycznego,

 · informować niezwłocznie ratowników i pracowników pływalni o wypadkach, urazach bądź zdarzeniach zagrażających życiu i zdrowiu osób przebywających na obiekcie.

9.Szczegółowe zasady korzystania z poszczególnych części i urządzeń obiektu regulują regulaminy stanowiskowe, umieszczone w pobliżu poszczególnych atrakcji wodnych. Każda osoba korzystająca z atrakcji wodnych jest zobowiązana do zapoznania się z przepisami tych regulaminów i podporządkowania się ich zapisom.

10. Dzieci do lat 10  mogą przebywać na terenie pływalni wyłącznie pod opieką i nadzorem osób dorosłych .

11.Z pływalni nie mogą korzystać osoby z przeciwwskazaniami medycznymi wykluczającymi korzystanie z publicznych pływalni.

 12.Przed wejściem na pływalnie letnią należy starannie umyć całe ciało .

13. Wejście do niecki dozwolone jest wyłącznie przez brodzik. Zabronione jest wchodzenie i wychodzenie z niecki poprzez inne miejsca.

14. Osoby przebywające w niecce obowiązuje strój kąpielowy, dzieci noszące pieluchy powinny mieć założone specjalne pieluchy przeznaczone do kąpieli.

15.Ze względu na zapewnienie zasad higieny i bezpieczeństwa osobom znajdującym się na terenie obiektu nie wolno :

 1. wchodzić do wody wbrew zakazowi ratowników, przy braku dyżuru służby ratowniczej oraz w czasie prowadzenia akcji ratowniczej,
 2. przebywać w stanie wskazującym na stan nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego, · wnosić i spożywać napojów alkoholowych oraz środków odurzających,
 3. używać strojów i przedmiotów w sposób widocznie zabrudzonych lub które mogą wchodzić w reakcje chemiczne z wodą,
 4. wchodzić do wody w strefie niecek oznaczonych znakiem „Niebezpieczna głębokość wody” jeżeli nie umie się pływać,
 5. pływać na pontonach i materacach dmuchanych, nurkować oraz skakać do wody bez zgody lub wbrew zakazowi ratownika,
 6. pozostawiania na terenie pływalni bez nadzoru dzieci nie umiejących pływać
 7. wnosić opakowań szklanych, puszek, ostrych narzędzi, broni oraz innych niebezpiecznych przedmiotów,
 8. biegać, popychać i wrzucać do wody, krzyczeć oraz zachowywać się w sposób zagrażający bezpieczeństwu własnemu oraz innych użytkowników obiektu,
 9. wszczynać fałszywych alarmów,
 10. wrzucać do wody jakichkolwiek przedmiotów,
 11. wykonywać ćwiczeń gimnastycznych na drabinkach wejściowych i poręczach,
 12. wchodzić i wychodzić z basenów poza miejscami do tego przeznaczonymi (drabinki, schody),
 13. wchodzić na stanowiska ratownicze oraz używać sprzętu ratowniczego poza sytuacjami wypadkowymi,
 14. zaśmiecać i zanieczyszczać terenu oraz niecek basenowych.
 15. używać mydła i środków chemicznych w nieckach basenowych,
 16. niszczyć urządzeń i wyposażenia obiektu,
 17. przemieszczać wyposażenia ruchomego bez zgody ratowników lub personelu,
 18. wnosić sprzętu muzycznego i grającego,
 19. palić tytoniu
 20. żuć gumy i spożywać pokarmów na terenie ogrodzonym w sąsiedztwie niecek basenowych, · pozostawiać klapek basenowych w strefach komunikacji,
 21. wprowadzać zwierząt, pojazdów (rolek, rowerów, desek,) oraz przedmiotów utrudniających komunikację w obiekcie,
 22. wchodzić na balustrady, oraz inne elementy konstrukcyjne i urządzenia do tego nie przeznaczone,
 23. załatwiać potrzeb fizjologicznych poza WC,
 24. rozpalać grilli i ognisk,
 25. korzystać z obiektu osobom z otwartymi ranami ciała, opatrunkami, a także chorym na choroby zakaźne lub choroby skóry, a także inne choroby, które mogą być niebezpieczne dla innych użytkowników,
 26. przebywania na terenie pływalni letniej poza godzinami funkcjonowania.

16.Za pozostawione na terenie  pływalni letniej   rzeczy OSiR nie odpowiada. Wszystkie rzeczy osobiste nie powinny być pozostawiane bez opieki.

 17. Osoby naruszające porządek publiczny lub przepisy regulaminu mogą zostać poproszone przez obsługę o opuszczenie terenu Kompleksu Wodnego Placu Zabaw, w uzasadnionych przypadkach obsługa ma prawo zawiadomić Policję.

18.Osoby niszczące lub uszkadzające wyposażenie lub urządzenia obiektu ponoszą pełną odpowiedzialność materialną za wyrządzone szkody.

19.Zabrania się prowadzenia na terenie pływalni bez zezwolenia kierownictwa jakiejkolwiek działalności zarobkowej, a w szczególności działalności handlowej, marketingowej i usługowej, w tym rozprowadzania ulotek, sprzedaży towarów, oferowania i wykonywania usług, oraz prywatnej nauki pływania za wynagrodzeniem.

20. Rodzice lub opiekunowie dzieci są zobowiązani do nadzorowania dzieci podczas korzystania z letniej pływalni   i  przebywania w takim miejscu, z którego widzieliby podopiecznego i sami byli przez niego widziani.

21. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki spowodowane nieprzestrzeganiem niniejszego regulaminu.

22. Za szkody materialne powstałe wskutek nieprawidłowego korzystania z obiektu, wszelkiego rodzaju uszkodzenia i zniszczenia sprzętu lub urządzeń, odpowiedzialność ponoszą użytkownicy, a w przypadku osób niepełnoletnich ich rodzice lub opiekunowie.

23. O wszelkich zdarzeniach zagrażających życiu i zdrowiu użytkowników oraz nieprawidłowej pracy urządzeń należy niezwłocznie powiadomić obsługę obiektu.

24. W sprawach nieobjętych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają obowiązujące przepisy prawa.

 

Najbliższe imprezy

Kalendarz wydarzeń

grudzień 2023
pnwtśrczptsond
27282930123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031

Ostatnie imprezy

Nasi przyjaciele