Menu

Regulamin


Regulamin Grand Prix Tężnie Run Ciechocinek 2019 w Biegach i Nordic Walking

 

1. Organizatorzy.
Grand Prix Tężnie Run Ciechocinek 2019 w Biegach i Nordic Walking  jest cykliczną imprezą biegową organizowaną przez Ośrodek Sportu i Rekreacji w Ciechocinku, przy współpracy Towarzystwa Przyjaciół Ciechocinka.
 
2. Cel imprezy
-  popularyzacja biegania i nordic walking jako najprostszej formy aktywności fizycznej,
- propagowanie biegania i nordic walking jako formy zdrowego stylu życia,
- integracja środowiska amatorów biegania,
- stworzenie możliwości rywalizacji i współzawodnictwa sportowego,
- promocja walorów turystycznych Ciechocinka.
 3. Terminy.
Biegi zaliczone do Grand Prix Tężnie Run Ciechocinek 2019 w Biegach i Nordic Walking  będą się odbywały w następujących terminach:
- 1 bieg -  13.04.2019 r. - godz. 15.00 (sobota)
- 2 bieg – 18.05.2019 r. – godz. 15.00 (sobota)
- 3 bieg – 08.06.2019 r. – godz. 15.00 (sobota)
- 4 bieg – 06.07.2019 r. – godz. 15.00 (sobota)
- 5 bieg – 31.08.2019 r. – godz. 15.00 (sobota)
- 6 bieg – 14.09.2019 r. – godz. 15.00 (sobota)
- 7 bieg – 12.10.2019 r. – godz. 15.00 (sobota)
3.2 Organizatorowi przysługuje prawo do zmiany daty w przypadku gdy taka konieczność wyniknie  z przyczyn przez   niego  niezawinionych przy czym Uczestnik, zostanie o tym zawiadomiony poprzez zamieszczenie odpowiedniej    informacji na stronie internetowej
 4. Miejsce zawodów, trasa.
Wszystkie biegi, , będą odbywać się na trasie szutrowo-betonowej, utwardzonej wzdłuż Tężni Solankowych – na dystansie 5200 m  (2 pętle) – start i meta przy Parku Linowym, ul. Staszica.

5. Zasady uczestnictwa.
5.1 Udział w zawodach może wziąć każdy pełnoletni zawodnik, który: 
-zgłosi się do biegu,
- uiści opłatę startową oraz podpisze własnoręcznie oświadczenie o starcie w biegu na własną odpowiedzialność (podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12.09.2001r. Dz. U. Nr 101 poz. 1095). Osoby do lat 18 (które w dniu biegu nie osiągnęły jeszcze pełnoletniości) zobowiązane są do posiadania pozwolenia na udział w zawodach od rodziców lub prawnych opiekunów, z ich podpisem . Warunkiem dopuszczenia ich do startu jest obecność rodzica lub opiekuna wraz z dowodem osobistym w momencie weryfikacji zawodnika w Biurze Zawodów.

5.2 Podpisując oświadczenie o udziale w biegu uczestnicy wyrażają zgodę  na przetwarzanie danych osobowych przez    Administratora danych osobowych w rozumieniu Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych   (Dz. U. z 2016r., poz. 922 j.t. ze zm.), którym jest Ośrodek Sportu i Rekreacji w Ciechocinku ul. Tężniowa 6 dla celów organizacji GPTRC, oraz  wykorzystanie ich wizerunku w celu promocji cyklu Grand Prix Tężnie Run  Ciechocinek 2019 w Biegach i Nordic  Walking ,  dokumentowania zawodów. Osoby biorące udział w GPRTC  przyjmują do wiadomości, że podanie danych osobowych jest dobrowolne jednak niezbędne do uczestnictwa w  cyklu Grand Prix Tężnie Run Ciechocinek 2019 w Biegach i Nordic  Walking.
5.3 Podczas GPRTC wszyscy Uczestnicy zobowiązani są posiadać numery startowe przymocowane z przodu koszulki   startowej. Zasłanianie numeru startowego w części lub w całości powoduje dyskwalifikację Uczestnika.
 6. Zgłoszenia
6.1 Zgłoszenia będę przyjmowanie wyłącznie w biurze zawodów, w dniu biegu od 14.00  do 14.45. Każdy uczestnik biegu  musi zostać zweryfikowany w biurze zawodów. Uczestnik podczas weryfikacji musi posiadać dokument   potwierdzający tożsamość.
7. Klasyfikacja.
7.1. Prowadzone są klasyfikacje każdego biegu i klasyfikacja generalna, oddzielnie dla zawodników w biegach i nordic walking.
7.1.1. Dla każdego biegu prowadzona jest osobna klasyfikacja w kategoriach open kobiet i open mężczyzn.
7.1.2. Zawodnicy otrzymują punkty do klasyfikacji generalnej wg wzoru:
1 miejsce -  X x 2, 2 miejsce – X x 2 -2, 3 miejsce – X x2 -4 itd. aż do ostatniego zawodnika, który otrzymuje 2 punkty, odrębnie w klasyfikacji kobiet i mężczyzn, gdzie X oznacza ilość startujących w danym biegu.
7.1.3. Dodatkowo przy udziale co najmniej 10 zawodników w poszczególnej kategorii za zajęcie 1 miejsca przyznawane jest dodatkowo 10 pkt. , 2 miejsca -  8 pkt., 3 miejsca – 6 pkt., 4 miejsca – 4 pkt., 5 miejsca – 2 punkty.
7.1.4. W biegu finałowym w dniu 12.10.  punkty przeliczane są wg wzoru 1 miejsce= X x 3, 2 miejsce -
X x 3 -3 , 3 miejsce - X x 3 -6 , itd.
7.2. Klasyfikacja generalna.
7.2.1. Do klasyfikacji generalnej zalicza się punkty uzyskane we wszystkich biegach.
7.2.2. Zawodnik zostaje sklasyfikowany w klasyfikacji generalnej, jeśli uczestniczy w co najmniej  4 biegach.
7.2.3. O wyższym miejscu w klasyfikacji generalnej decyduje większa liczba zdobytych punktów, a przy równej ilości w kolejności:
- większa liczba punktów zdobyta w biegu finałowym w dniu 12.10,
- większa liczba startów,
- większa liczba punktów zdobyta w najlepszym lub kolejnych biegach.
7.2.4. Kategorie klasyfikacji generalnej w biegach:
- open kobiet,
- kobiety do lat 35 
- kobiety powyżej 35 lat 
- kobiety, mieszkanki Ciechocinka open
- open mężczyzn
- mężczyźni do lat 20 
- mężczyźni do lat 35
- mężczyźni do lat 49
- mężczyźni powyżej 50 lat
- mężczyźni, mieszkańcy Ciechocinka open
7.2.5. Kategorie klasyfikacji generalnej w nordic walking:
- open kobiet,
- kobiety do lat 45 lat
- kobiety powyżej 45 lat 
- kobiety, mieszkanki Ciechocinka open,
- open mężczyzn
- mężczyźni do lat 45 
- mężczyźni powyżej 45 lat 
- mężczyźni, mieszkańcy Ciechocinka open,
7.3. Klasyfikacja za cały cykl Grand Prix Tężnie Run Ciechocinek 2019 w Biegach i Nordic Walking jest prowadzona jeśli w poszczególnej kategorii sklasyfikowanych jest co najmniej 3 zawodników z zachowaniem ust. 7.2.2.
7.4. W zawodach nordic walking sędzia ma prawo do dyskwalifikacji za podbieganie.
7.5 Zawodnikom którzy ukończą wszystkie siedem biegów z cyklu Grand Prix Tężnie Run Ciechocinek  
         zostanie przyznane 15 pkt do klasyfikacji końcowej. 
8. Nagrody
8.1. Zawodnicy z miejsc 1-3 w poszczególnych biegach zostają nagrodzeni medalami.
8.2. Zawodnicy z miejsc 1-3 w klasyfikacji generalnej w poszczególnych kategoriach zostają nagrodzeni medalami i pucharami . (ust. 7.2.2.)
8.3. Nagroda specjalna za rekord trasy w kategorii kobiet i mężczyzn.
8.4. W przypadku pozyskania środków od sponsorów przewidywane są również nagrody rzeczowe za cały cykl GPTRC .
8.5. Wszyscy zawodnicy sklasyfikowani w klasyfikacji generalnej (ust. 7.2.2.) otrzymują pamiątkowy medal oraz certyfikat ukończenia GPTRC.
8.6. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia dodatkowych nagród w wybranych przez siebie klasyfikacjach.
8.11 Nagrody w klasyfikacji generalnej i w innych kategoriach nie dublują się. Zwycięzcy w kategorii Open nie będą  klasyfikowani w  innych kategoriach.

9. Opłaty startowe
9.1. Opłata startowa za każdy bieg wynosi 5 zł i jest w całości przeznaczona na zakup nagród w klasyfikacji generalnej.
9.2. Z opłaty zwolniona jest młodzież szkolna i studenci – po okazaniu ważnej legitymacji oraz osoby od 65 roku życia 
10. Postanowienia końcowe
10.1. Zawody odbywać się będą bez względu na warunki atmosferyczne.  
10.2. Obowiązek ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków leży w gestii zawodników.
10.3. Organizatorzy nie odpowiadają za rzeczy pozostawione bez opieki.
10.4. Uczestnik startuje wyłącznie na własną odpowiedzialność i ponosi związane z tym ryzyko. Wszyscy uczestnicy  przyjmują do wiadomości, że udział w biegu wiąże się z wysiłkiem fizycznym i pociąga za sobą naturalne ryzyko   i zagrożenie wypadkami, możliwość odniesienia obrażeń ciała i urazów fizycznych (w tym śmierci). Przekazanie    Organizatorowi prawidłowo wypełnionego formularza rejestracyjnego oraz dokonanie opłaty startowej oznacza, że  Uczestnik rozważył i ocenił charakter, zakres i stopień ryzyka wiążącego się z uczestnictwem w biegu i dobrowolnie    zdecydował się podjąć to ryzyko, startując w Biegu wyłącznie na własną odpowiedzialność. 
10.5. Uczestnik posiada aktualne badania lekarskie dopuszczające do startu w Biegu lub podpisze własnoręcznie  oświadczenie o braku przeciwwskazań do udziału w biegu.
10.6. Organizator zaleca Uczestnikom wykonanie profilaktycznych badań lekarskich mogących potwierdzić brak   przeciwwskazań do udziału w biegu.
10.7. Protesty należy składać mailowo w terminie do 48h po odbyciu zawodów lub opublikowaniu wyników. Protesty   mogą być składane telefonicznie 542312940  lub drogą mailową manager.osir@ciechocinek.pl
10.8. Parkowanie pojazdów mechanicznych uczestników biegu zaleca się w miejscach wyznaczonych na mapie.
10.9.  Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w Regulaminie. Wiążąca i ostateczna interpretacja       Regulaminu należy do Organizatora. O zmianach w Regulaminie Organizator będzie informował na stronie   internetowej Biegu. Prawo interpretacji i zmian w regulaminie należy  wyłącznie do Organizatora. Sprawy nie  objęte regulaminem rozstrzyga  Organizator.
10.10. Zapisy do poszczególnych biegów są równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.
 

Najbliższe imprezy

Kalendarz wydarzeń

czerwiec 2024
pnwtśrczptsond
272829303112
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930

Ostatnie imprezy

Nasi przyjaciele