Menu

Regulamin

                                                             


Regulamin Grand Prix Tężnie Run Ciechocinek 2018 w Biegach i Nordic Walking


 

1.Organizatorzy.
Grand Prix Tężnie Run Ciechocinek 2018 w Biegach i Nordic Walking  jest cykliczną imprezą biegową organizowaną przez Ośrodek Sportu i Rekreacji w Ciechocinku, przy współpracy Towarzystwa Przyjaciół Ciechocinka.
2.Cel imprezy
-  popularyzacja biegania i nordic walking jako najprostszej formy aktywności fizycznej,
- propagowanie biegania i nordic walking jako formy zdrowego stylu życia,
- integracja środowiska amatorów biegania,
- stworzenie możliwości rywalizacji i współzawodnictwa sportowego,
- promocja walorów turystycznych Ciechocinka.
 3. Terminy.
3.1 Biegi zaliczone do Grand Prix Tężnie Run Ciechocinek 2018 w Biegach i Nordic Walking  będą się odbywały    
      w następujących terminach:                                  NAZWA BIEGU
- 1 bieg -  21.04.2018 r. - godz. 15.00 (sobota)  "Bieg 100-lecia Odzyskania Niepodległości przez Polskę"
- 2 bieg – 12.05.2018 r. – godz. 15.00 (sobota)  Bieg o Kryształ Soli
- 3 bieg – 02.06.2018 r. – godz. 15.00 (sobota)  Bieg Tężni
- 4 bieg – 07.07.2018 r. – godz. 15.00 (sobota)  Bieg Tężni
- 5 bieg – 25.08.2018 r. – godz. 15.00 (sobota)  Bieg Tężni
- 6 bieg – 15.09.2018 r. – godz. 15.00 (sobota)  Bieg Tężni
- 7 bieg – 13.10.2018 r. – godz. 15.00 (sobota)  "Bieg Finałowy GP Tężnie Run 2018"
3.2 Organizatorowi przysługuje prawo do zmiany daty w przypadku gdy taka konieczność wyniknie z przyczyn przez  
      niego  niezawinionych przy czym Uczestnik, zostanie o tym zawiadomiony poprzez zamieszczenie odpowiedniej  
       informacji na stronie internetowej

 4. Miejsce zawodów, trasa.
     Wszystkie biegi, , będą odbywać się na trasie szutrowo-betonowej, utwardzonej wzdłuż Tężni Solankowych – na  
      dystansie 5200 m  (2 pętle) – start i meta przy Parku Linowym, ul. Staszica. Trasa  przy tężniach nie wyłączona z ruchu  
        pieszego. 

5. Zasady uczestnictwa.
5.1Udział w zawodach może wziąć każdy pełnoletni zawodnik, który: 
   -   zgłosi się do biegu,
   -    uiści opłatę startową oraz podpisze własnoręcznie oświadczenie o starcie w biegu na własną   
       odpowiedzialność (podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia  
       12.09.2001r. Dz. U. Nr 101 poz. 1095). 
   -   Osoby do lat 18 (które w dniu biegu nie osiągnęły jeszcze pełnoletniości) zobowiązane są  
        do posiadania pozwolenia na udział w zawodach od rodziców lub prawnych opiekunów, z ich  
        podpisem .Warunkiem dopuszczenia ich do startu jest obecność rodzica lub opiekuna  
        wraz z dowodem osobistym w momencie weryfikacji zawodnika w Biurze Zawodów.
5.2  Podpisując oświadczenie o udziale w biegu uczestnicy wyrażają zgodę  na przetwarzanie danych osobowych przez   
       Administratora danych osobowych w rozumieniu Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych  
       (Dz. U. z 2016r., poz. 922 j.t. ze zm.), którym jest Ośrodek Sportu i Rekreacji w Ciechocinku ul. Tężniowa 6 
       dla celów organizacji GPTRC, oraz  wykorzystanie ich wizerunku w celu promocji cyklu Grand Prix Tężnie Run 
       Ciechocinek 2018 w Biegach i Nordic  Walking ,  dokumentowania zawodów. Osoby biorące udział w GPRTC    
       przyjmują do wiadomości, że podanie danych osobowych jest dobrowolne jednak niezbędne do uczestnictwa w    
       cyklu Grand Prix Tężnie Run Ciechocinek 2018 w Biegach i Nordic  Walking.
5.3 Podczas GPRTC wszyscy Uczestnicy zobowiązani są posiadać numery startowe przymocowane z przodu koszulki  
      startowej. Zasłanianie numeru startowego w części lub w całości powoduje dyskwalifikację Uczestnika.


6. Zgłoszenia

6.1 Zgłoszenia będę przyjmowanie wyłącznie w biurze zawodów, w dniu biegu od 14.00  do 14.45. Każdy uczestnik biegu  
       musi zostać zweryfikowany w biurze zawodów. Uczestnik podczas weryfikacji musi posiadać dokument   
       potwierdzający tożsamość.
6.2 Organizator ustala łączny limit numerów startowych i medali w GPRTC 1,3,4,5,6  na 100 osób .Po wyczerpaniu limitu,  
        o   którym mowa w  zdaniu poprzedzającym, zgłoszenia nie będą przyjmowane. Gwarantowany medal w GPRTC    
        1,3,4,5,6  otrzymują Uczestnicy, którzy dokonają opłaty startowej zanim wyczerpie się limit 100 osób . Po     
         wyczerpaniu limitu nie będzie możliwe  dokonanie zgłoszenia w Biurze Zawodów. O udziale Uczestników w GPRTC    
         1,3,4,5,6  decyduj   kolejność zgłoszeń oraz  wniesienie opłaty. Za termin wniesienia opłaty startowej uważa się   
         uiszczenia  opłaty w  Biurze Zawodów.

7. Klasyfikacja.
7.1. Prowadzone są klasyfikacje każdego biegu i klasyfikacja generalna, oddzielnie dla zawodników w biegach i nordic       
        walking.
7.1.1. Dla każdego biegu prowadzona jest osobna klasyfikacja w kategoriach open kobiet i open mężczyzn.
7.1.2. Zawodnicy otrzymują punkty do klasyfikacji generalnej wg wzoru:
           1 miejsce -  X x 2, 2 miejsce – X x 2 -2, 3 miejsce – X x2 -4 itd. aż do ostatniego zawodnika, który otrzymuje 2  
           punkty, odrębnie w klasyfikacji kobiet i mężczyzn, gdzie X oznacza ilość startujących w danym biegu.
7.1.3. Dodatkowo przy udziale co najmniej 10 zawodników w poszczególnej kategorii za zajęcie 1 miejsca przyznawane     
           jest dodatkowo 10 pkt. , 2 miejsca -  8 pkt., 3 miejsca – 6 pkt., 4 miejsca – 4 pkt., 5 miejsca – 2 punkty.
7.1.4. W biegu finałowym w dniu 13.10.  punkty przeliczane są wg wzoru 1 miejsce= X x 3, 2 miejsce -
             X x 3 -3 , 3 miejsce - X x 3 -6 , itd.
7.2. Klasyfikacja generalna.
7.2.1. Do klasyfikacji generalnej zalicza się punkty uzyskane we wszystkich biegach.
7.2.2. Zawodnik zostaje sklasyfikowany w klasyfikacji generalnej, jeśli uczestniczy w co najmniej  4 biegach.
7.2.3. O wyższym miejscu w klasyfikacji generalnej decyduje większa liczba zdobytych punktów, a przy równej ilości  
           w kolejności:
- większa liczba punktów zdobyta w biegu finałowym w dniu 13.10,
- większa liczba startów,
- większa liczba punktów zdobyta w najlepszym lub kolejnych biegach.
7.2.4. Kategorie klasyfikacji generalnej w biegach: (decyduje rok urodzenia)
- open kobiet,
- kobiety do lat 35 
- kobiety powyżej 35 lat 
- kobiety, mieszkanki Ciechocinka open
- open mężczyzn
- mężczyźni do lat 20 
- mężczyźni do lat 35 
- mężczyźni do lat 49 
- mężczyźni powyżej 50 lat 
- mężczyźni, mieszkańcy Ciechocinka open
7.2.5. Kategorie klasyfikacji generalnej w nordic walking:
- open kobiet,
- kobiety do lat 45 
- kobiety powyżej 45 lat 
- kobiety, mieszkanki Ciechocinka open,
- open mężczyzn
- mężczyźni do lat 45 
- mężczyźni powyżej 45 lat 
- mężczyźni, mieszkańcy Ciechocinka open,
7.3. Klasyfikacja za cały cykl Grand Prix Tężnie Run Ciechocinek 2018 w Biegach i Nordic Walking jest   
        prowadzona jeśli w poszczególnej kategorii sklasyfikowanych jest co najmniej 3 zawodników  
        z zachowaniem ust. 7.2.2.
7.4. W zawodach nordic walking sędzia ma prawo do dyskwalifikacji za podbieganie.
7.5 Zawodnikom którzy ukończą wszystkie siedem biegów z cyklu Grand Prix Tężnie Run Ciechocinek  
         zostanie przyznane 15 pkt do klasyfikacji końcowej. 

8. Nagrody
8.1 Zawodnicy za udział w   GPTRC 1 "Bieg 100-lecia Odzyskania Niepodległości przez Polskę" otrzymują
       pamiątkowy medal limit uczestników GPTRC 1 wynosi 100 osób 
8.2 Zawodnicy z miejsc 1-3 w kategorii  OPEN  GPTRC  2 ,,Bieg o Kryształ Soli’’ ,  otrzymują pamiątkowe puchary Kryształ  
       Soli.
8.3 Zawodnicy za udział  w GPTRC 3,4,5,6, ,Bieg Tężni’’ otrzymują pamiątkowy medal składający się z 4 części. Po każdej   
       edycji każdy  zawodnik biorący  udział w GPTRC  3,4,5,6  otrzymuje jedną część medalu. Po biegu GPTRC 6 przy   
       założeniu, że zawodnik wziął udział w każdej  edycji biegu GPTRC 3,4,5,6 medal zostanie skompletowany tworząc  
        całość – Grand   Prix  Tężnie Run Ciechocinek. Limit uczestników GPTRC 3,4,5,6 wynosi 100 osób 
8.4. Zawodnicy z miejsc 1-3 w klasyfikacji generalnej całego GPTRC w poszczególnych kategoriach zostają nagrodzeni  
        medalami  i pucharami. (ust. 7.2.2.)
8.5. Nagroda specjalna za rekord trasy w kategorii kobiet i mężczyzn.
8.6. W przypadku pozyskania środków od sponsorów przewidywane są również nagrody rzeczowe za cały cykl GPTRC.
8.7. Wszyscy zawodnicy sklasyfikowani w klasyfikacji generalnej (ust. 7.2.2.) otrzymują certyfikat. 
8.8. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia dodatkowych nagród w wybranych przez siebie klasyfikacjach. 8.9. Zawodnicy z miejsc 1-3 w kategorii open GPTRC  7 zostają nagrodzeni medalami.
8.10. Zawodnicy z miejsc 1-3 w kategorii open w poszczególnych biegach zostają nagrodzeni dyplomami i medalami.
8.11 Nagrody w klasyfikacji generalnej i w innych kategoriach nie dublują się. Zwycięzcy w kategorii Open nie będą 
         klasyfikowani w  innych kategoriach.

9. Opłaty startowe
9.1. Opłata startowa za każdy bieg wynosi 5 zł i jest w całości przeznaczona na zakup nagród w klasyfikacji generalnej.
9.2. Z opłaty zwolniona jest młodzież szkolna i studenci – po okazaniu ważnej legitymacji oraz osoby od 65 roku życia.  
         

10. Postanowienia końcowe
10.1. Zawody odbywać się będą bez względu na warunki atmosferyczne.  
10.2. Obowiązek ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków leży w gestii zawodników.
10.3. Organizatorzy nie odpowiadają za rzeczy pozostawione bez opieki.
10.4. Uczestnik startuje wyłącznie na własną odpowiedzialność i ponosi związane z tym ryzyko. Wszyscy uczestnicy          
         przyjmują do wiadomości, że udział w biegu wiąże się z wysiłkiem fizycznym i pociąga za sobą naturalne ryzyko  
          i zagrożenie wypadkami, możliwość odniesienia obrażeń ciała i urazów fizycznych (w tym śmierci). Przekazanie  
          Organizatorowi prawidłowo wypełnionego formularza rejestracyjnego oraz dokonanie opłaty startowej oznacza, że  
          Uczestnik rozważył i ocenił charakter, zakres i stopień ryzyka wiążącego się z uczestnictwem w biegu i dobrowolnie  
          zdecydował się podjąć to ryzyko, startując w Biegu wyłącznie na własną odpowiedzialność. 
10.5. Uczestnik posiada aktualne badania lekarskie dopuszczające do startu w Biegu lub podpisze własnoręcznie  
          oświadczenie o braku przeciwwskazań do udziału w biegu.
10.6. Organizator zaleca Uczestnikom wykonanie profilaktycznych badań lekarskich mogących potwierdzić brak  
          przeciwwskazań do udziału w biegu.
10.7. Protesty należy składać mailowo w terminie do 48h po odbyciu zawodów lub opublikowaniu wyników. Protesty  
           mogą być składane telefonicznie 542312940  lub drogą mailową. manager.osir@ciechocinek.pl
10.8. Parkowanie pojazdów mechanicznych uczestników biegu zaleca się w miejscach wyznaczonych na mapie.
10.9.  Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w Regulaminie. Wiążąca i ostateczna interpretacja       
           Regulaminu należy do Organizatora. O zmianach w Regulaminie Organizator będzie informował na stronie  
           internetowej Biegu. Prawo interpretacji i zmian w regulaminie należy  wyłącznie do Organizatora. Sprawy nie  
            objęte regulaminem rozstrzyga  Organizator.
10.10. Zapisy do poszczególnych biegów są równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.
 

Najbliższe imprezy

Kalendarz wydarzeń

marzec 2024
pnwtśrczptsond
26272829123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031

Ostatnie imprezy

Nasi przyjaciele