Menu

Regulamin

REGULAMIN KORZYSTANIA Z BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO PRZY UL.TĘŻNIOWEJ

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Administratorem boiska jest Gmina Miejska Ciechocinek - Ośrodek Sportu i Rekreacji w Ciechocinku, zwany dalej OSiR.
2. Korzystanie z boiska jest dozwolone wyłącznie w godzinach otwarcia obiektu.
3. Boisko służy wyłącznie do korzystania zgodnie z jego przeznaczeniem.
4. Korzystanie z boiska następuje zgodnie z harmonogramem ustalonym przez administratora. 
5.Administrator w uzasadnionych przypadkach może zmienić harmonogram korzystania z boisk.
6. Korzystanie z boiska jest nieodpłatne.
 
II. ZASADY KORZYSTANIA Z BOISKA
1. Pierwszeństwo korzystania z boiska mają grupy sportowe OSiR oraz użytkownicy, którzy dokonali rezerwacji terminowej.
2. Rezerwacji boiska można dokonywać bezpośrednio u pracowników OSiR.
3. Zastrzega się prawo do odwołania zajęć ze względu na złe warunki atmosferyczne, techniczne lub inne.
4. Użytkownik boiska pobiera sprzęt sportowy od pracownika OSiR, za który odpowiada w trakcie korzystania. Po zakończonych zajęciach zwraca sprzęt sportowy obsłudze boiska.
5. Na boisku obowiązuje strój sportowy.
6. Osoby przebywające na boisku mogą korzystać z pomieszczeń socjalnych.
7. Za wartościowe przedmioty pozostawione w szatniach i innych pomieszczeniach obiektu OSiR nie ponosi odpowiedzialności.
8. Na boisku obowiązuje zachowanie porządku i czystości.
9. W celu zapewnienia bezpieczeństwa użytkownikom i korzystania z boiska zgodnie z jego przeznaczeniem zabrania się:
a) korzystania z boiska bez zgody pracowników OSiR,
b) wprowadzania i użytkowania sprzętu nieprzeznaczonego do korzystania na boisku,
c) wnoszenia petard, materiałów łatwopalnych, szklanych opakowań oraz innych przedmiotów niebezpiecznych,
d) niszczenia urządzeń sportowych i płyty boiska, 
e) używania obuwia piłkarskiego z korkami metalowymi, 
f) wchodzenia na ogrodzenie i urządzenia sportowe, 
g) palenia tytoniu, spożywania alkoholu,
h) przebywania osób, których stan wskazuje na spożycie alkoholu lub środków odurzających, 
i) zaśmiecania i rzucania wszelkich przedmiotów na płytę boiska,
j) przeszkadzania w zajęciach lub grze,
k) zakłócania porządku i używania wulgarnych słów,
l) przebywania na terenie obiektu osobom poniżej 15 roku życia po zmroku, 
ł) wprowadzania zwierząt, 
10. Za bezpieczeństwo osób biorących udział w zajęciach odpowiada prowadzący zajęcia. Osoba odpowiedzialna za grupę jest zobowiązana
każdorazowo przed rozpoczęciem zajęć do sprawdzenia stanu technicznego używanych urządzeń oraz przyborów. W przypadku stwierdzenia niesprawności ww. sprzętu prowadzący zajęcia ma obowiązek zrezygnować z korzystania z niego podczas zajęć oraz powiadomić o zaistniałym fakcie pracownika OSiR.
11. Opiekunowie grup są zobowiązani do pouczenia swoich podopiecznych o zasadach korzystania z obiektu.
12. Użytkownicy obiektu powinni stosować się do poleceń pracowników OSiR.
13. W sytuacji niekorzystnych warunków atmosferycznych obsługa obiektu może zabronić korzystania z boiska. 
 
III. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Wejście i korzystanie z boiska jest jednoznaczne z akceptacją zapisów niniejszego regulaminu.
2. Pracownicy OSiR mogą kontrolować wszystkie zajęcia, a w razie stwierdzenia naruszenia niniejszego regulaminu zakazać korzystania z boiska.
3. Ryzyko związane z amatorskim i wyczynowym uprawianiem sportu ponosi osoba korzystająca z boiska, w związku z czym administrator nie ponosi odpowiedzialności za szkody poniesione przez osobę korzystającą z boiska
związane z ryzykiem sportowym. 
4. W całym obiekcie i jego pomieszczeniach obowiązuje przestrzeganie zasad bezpieczeństwa i przepisów przeciwpożarowych.

Najbliższe imprezy

Kalendarz wydarzeń

czerwiec 2024
pnwtśrczptsond
272829303112
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930

Ostatnie imprezy

Nasi przyjaciele